Home
HX8296
480
Analog
-
2.5~5.5V
3~5.5V
-
  COG
    HX8207
480
Analog
-
2.7~3.3V
4.5~5.5V
10MHz
  SD+GD+TCON+Pwr
    HX8208
402/480
Digital
64
2.7~3.6V
4.5~5.5V
40MHz
  HX8211
480
64
3.0~3.6V
15~40V
10MHz
  SD+GD+TCON
    HX8213
402/480
64
2.7~3.6V
40MHz
  HX8218
960
256
2.7~3.6V
20MHz
  SD+ TCON
    HX8223
720
Analog
-
3.0~3.6V
30MHz
  SD+ TCON
    HX8224
480
64
2.7~3.6V
+16.5~-10V
10MHz/27MHz
  SD+GD+TCON+Pwr
    HX8225
600
64
2.7~3.6V
6.5~13.5V
45MHz
  HX8226
720
Analog
-
2.7~3.6V
4.5~5.5V
20MHz
  HX8227
720
Digital
256
2.25~2.75V
4.8~5.2V
15MHz
  SD+ TCON
    HX8228
480
-
3.0~3.3V
10MHz
  SD+GD+TCON+Pwr
    HX8230
960
-
16.7MHz
804
64
6.5~13.5V
47MHz
480
64
+16.5~-10V
10MHz/27MHz
  SD+GD+TCON+Pwr
804/798/642/636
256
2.25~3.6V
8~12V
45MHz
  SD+TCON+Pwr
480
256
2.8~3.6V
2.8~3.6V
13.5MHz/27MHz
480
Analog
-
2.7~3.3V
2.7~3.3V
10MHz
960
-
2.5~3.6V
+16.5~-10V
10MHz/27MHz
640
-
2.7~3.6V
6.5~13.5V
40MHz
  HX8615
240
-
-
2.7~5.5V
12~40V
200KHz
  COG
    HX8643
480/320
-
-
2.3~5.5V
  HX8648
300/320
-
-
2.3~5.5V
  HX8655
240/272
-
2.25~2.75V
28.5~33V
  Gate+Pwr
    HX8660
240
-
2.7~5.5V
  HX8662
480/320
-
2.25~3.6V
  Gate+Pwr
    HX8677
600
  HX8678
480/320
-
  HX8309
396
-
-
1.65~3.3V
  COG
    QCIF
    HX8310
384
-
-
  QQVGA+Sub
    HX8312
720
-
-
  QVGA
    HX8317
528
-
  QCIF
    HX8323
384
-
  QQVGA+Sub
    HX8325
720
-
  QVGA
    HX8327
396
-
-
  QQVGA+Sub
    HX8330
720
-
  QVGA
    HX8340
528
-
  QCIF
    HX8345
384
-
  QQVGA+Sub
    HX8346
720
-
  QVGA
    HX8347
-
  HX8351
-
  HX8352
-
  HX8353
382
-
  QQVGA+Sub