Power Transistor Array STA463C
Absolute Maximum Ratings
(Ta=25ºC)
Symbol
V
CBO
V
CEO
V
EBO
I
C
I
B
P
T
Tj
Tstg
Ratings
115±10
115±10
6
±6
(pulse
±10)
1
3.2 (Ta=250ºC)
18 (Tc=25ºC)
150
–55 to +150
Unit
V
V
V
A
A
W
W
ºC
ºC
Electrical Characteristics
Symbol
I
CBO
I
EBO
V
CEO
h
FE
V
CE
(sat)
V
FEC
Es/b
Test Conditions
V
CB
= 105V
V
EB
= 6V
I
C
= 50mA
V
CE
= 1V, I
C
= 1A
I
C
= 1.2A, I
B
= 12mA
I
FEC
= 6A
L = 10mH, single pulse
Ratings
10max
10max
105 to 125
400 to 1500
0.12max
1.5max
45min
±0.2
±0.2
9.0
±0.2
(Ta=25ºC)
Unit
µA
µA
V
V
V
mJ
External Dimensions
STA4 (LF400B)
25.25
±0.2
b
a
11.3
4.7
±0.5
2.3
1.0
±0.25
0.5
±0.15
(2.54)
Typical Switching Characteristics
V
CC
(V)
12
R
L
(Ω)
12
I
C
(A)
1
V
BB1
(V)
10
V
BB2
(V)
–5
I
B1
(mA)
30
I
B2
(mA)
–30
t
on
(µs)
0.2
t
stg
(µs)
5.7
t
f
(µs)
0.4
C1.5
±0.5
9 •2.54=22.86
±0.05
±0.15
±0.2
1 2 3 4
B C E
5
6
7 8 9 10
B C E
a) Part No.
b) Lot No.
(Unit: mm)
I
C
— V
CE
Characteristics (typ.)
8
7
6
5
30mA
V
CE
(sat) — I
C
Temperature Characteristics (typ.)
0.75
I
C
/I
B
=
100
I
C
— V
BE
Temperature Characteristics (typ.)
7
6
(V
CE
=
1V)
V
CE
(sat)
(V)
20mA
10mA
5mA
3mA
5
0.5
Ta
= –55ºC
25ºC
75ºC
150ºC
I
C
(A)
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
I
C
(A)
4
3
2
1
Ta
=
150ºC
75ºC
25ºC
–55ºC
0.25
I
B
=
1mA
5
6
0
0.01
0
0.1
1
5
0
0.5
1.0
1.5
V
CE
(V)
I
C
(A)
V
BE
(V)
h
FE
— I
C
Temperature Characteristics (typ.)
2000
1000
(V
CE
=
4V)
t
on•
t
stg •
t
f
— I
C
Characteristics
10
5
j-a
— t
Characteristics
Single pulse
Dual
transistor
operated
t
on•
t
stg•
t
f
(µS)
t
stg
100
50
0.5
1.2
500
Ta
=
150ºC
75ºC
25ºC
–55ºC
(ºC/W)
h
FE
1
0.5
10
5
1
0.5
0.1
0.0001 0.001
Single
transistor
operated
100
50
30
0.01
t
f
0.1
t
on
0
1
V
CC
=
12V
I
B1
= –
I
B2
=
30mA
j-a
0.1
1
10
2
3
0.01
0.1
1
10
100
4.0
±0.2
1000
I
C
(A)
Ic (A)
t (s)
V
CE
(sat)
— I
B
Temperature Characteristics (typ.)
0.75
I
C
=
1.2A
P
T
— Ta Derating
20
(Tc
=
25ºC)
Equivalent Circuit Diagram
V
CE
(sat)
(V)
15
0.5
3
nk
si
at
he
8
ith
W
ite
fin
in
0.25
Ta
=
150ºC
75ºC
25ºC
–55ºC
P
T
(W)
10
2
5
Witho
ut
heatsin
k
7
4
100
150
9
0
1
10
100
1000
0
0
50
I
B
(mA)
Ta (ºC)
106
Home Index Pages Text
Previous Next
Pages: Home Index